Vedenie účtovníctva

15

 

•   spracovanie jednoduchého účtovníctva,
•   spracovanie podvojného účtovníctva,
•   zaúčtovanie účtovných dokladov za dané obdobie (mesiac, štvrťrok),
•   vyhotovenie mesačných výstupných zostáv- hlavná kniha, denník, súvaha, výsledovka,
•   správa saldokonta pohľadávok a záväzkov a tlač neuhradených pohľadávok a záväzkov,
•   príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,
•   inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia,
•   vypracovanie účtovnej závierky na konci účtovného obdobia podľa Zákona o účtovníctve (zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok),
•   evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, stanovenie odpisového plánu, správa inventárnych kariet majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov,

https://get.cryptobrowser.site/2891703